ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 25 Μ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΣ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 203922)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 25 Μ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΣ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ» (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 203922).

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μίκρας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181810) για την πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ», προϋπολογισμού 1.963.657,22€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ» (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 181810)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 195931).

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 195931).

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193185)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου
με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193185)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ».

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της μελέτης με τίτλο:  ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ».

Διευκρίνιση επί ερωτήματος για τον Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 188297)

Διευκρίνιση επί ερωτήματος για τον Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 188297).

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)»

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Α.Κ.Η.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ (ΠΡ) ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ (ΠΡ) ΤΟΜΕΣ -ΟΨΕΙΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ-BEACH VOLLEY (B) ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΙΣΤΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ-SKATEBOARD (SK)

 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ –ΤΕΝΝΙΣ (Τ) ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3Χ3 (ΜΠ)

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ)

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΑΝΩ ΠΕΛΜΑ)

ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

Τεχνική Περιγραφή Η/Μ

Τεχνική Περιγραφή Στατικής Προμελέτης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)»

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ “ΞΕΝΙΑ” ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  του άρθρου 32, παρ 2γ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Παράκτιων Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Ακίνητο “ΞΕΝΙΑ” Καρτερού Ηρακλείου» προϋπολογισμού: 3.327.335,93 € πλέον ΦΠΑ 24%
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΡΗΡΙΟΥ “ΑΝΤ. ΠΕΠΑΝΟΣ”

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΡΗΡΙΟΥ “ΑΝΤ. ΠΕΠΑΝΟΣ”»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ” ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ” ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με
Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ”». 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Σημείωση: Τα επισυναπτόμενα από 1-32 είναι σε μορφή rar)
 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-1985
2. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α0-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
3. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α1-ΚΑΤΟΨΗ
4. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α2-ΤΟΜΕΣ Α,Β
5. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α3-ΟΨΕΙΣ Α,Β
6. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α4-ΟΨΕΙΣ Γ,Δ
7. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α6-ΣΤΕΓΕΣ
8. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α11-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
9. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ1-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
10. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ2-ΞΥΛΟΤ.ΟΡΟΦ.
11. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ3-ΕΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤ.
12. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ4-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
13. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ5-ΓΕΝ.ΔΙΑΤ.ΔΙΚΤ.
14. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ4-ΓΕΝ.ΛΕΠΤΟΜ.
15. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α1-ΤΟΠΟΓΡ.
16. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α1-ΚΑΤ.ΔΕΞ.
17. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α6-ΑΠΟΔ.ΚΕΡΚ.
18. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α1-ΔΕΞ.ΕΚΜ.
19. ΚΛ.ΚΟΛ.-Σ2-ΞΥΛΟΤ.ΔΕΞ.
20. ΚΛ.ΚΟΛ.-Σ-ΚΛΙΜ.
21. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ01-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
22. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ2-ΣΤΕΓΗ-1
23. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ3-ΣΤΕΓΗ-2
24. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ04-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-2
25. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ05-ΤΟΜΗ-Α
26. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ06-ΛΕΠΤΟΜ-ΤΕΝΟΝΤΕΣ
27. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ1-ΚΑΤΟΨΗ
28. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ2α-ΤΟΜΗ-Β
29. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ3-ΟΨΗ Α
30. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ4-ΟΨΗ Β
31. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ5-ΟΨΗ Γ
32. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ6-ΟΨΗ Δ
33. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
34. ΕΕΕΣ
35. ΕΕΕΣ.xml
36. EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
37. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
38. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
39. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
40. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

«Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΕΥΔ doc
ΤΕΥΔ pdf
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
Προυπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Σ.Α.Υ.
ΦΑΥ
Φωτοτεχνικοί Υπολογισμοί
Γενική Κάτοψη Εγκαταστάσεων

Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ   
ΤΕΥΔ doc  
ΤΕΥΔ pdf  
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Σ.Α.Υ.
ΦΑΥ
Προδιαγραφές συνθετικών ταπήτων
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Γενική Διάταξη Εγκαταστάσεων
Νέος διάδρομος προθέρμανσης αθλητών από συνθετικό τάπητα
Τομές – Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
Σκάμμα – Βαλβίδα και Διάδρομος φοράς αλμάτων μήκους
Γενική χάραξη καλωδιώσεων – φρεατίων
Διερευνητικές τομές (Α), (Β) και (Γ)
Τυπικές Κατασκευαστικές Τομές Στίβου – Κονίστρας

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΥΔ doc

• ΤΕΥΔ pdf

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

• Προυπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Σ,Α,Υ,

Φ.Α.Υ.

• Τεύχος Προδιαγραφών: «Εξοπλισμός Ανοικτών Αθλ. Εγκαταστάσεων – Συνθετικός Τάπητας»

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Γενική Κάτοψη Εγκαταστάσεων

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής
κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο:
«Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης
μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο:
«Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ–ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης
μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο:
«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΤΙΒΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ»

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ doc          ΤΕΥΔ pdf

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Σχέδιο ενδεικτικών θέσεων επεμβάσεων

Αντίγραφο Οριστικής Στατικής Μελέτης Ιστού Φωτισμού

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔ. ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝ. ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜ. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘ.ΚΛ.ΚΟΛΥΜΒ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2η Διευκρίνιση επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)»

Διευκρινήσεις για τον «Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω του ορίου, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και Λογισμικού Η/Υ, για τις ανάγκες της Γ.Γ.Α.» (αρ. πρωτ. διακήρυξης: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΔΥΥ/ 563883/ 52993/ 35962/5539/638)

Διευκρινήσεις για τον «Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω του ορίου, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Οθονών και Λογισμικού Η/Υ, για τις ανάγκες της Γ.Γ.Α.»(αρ. πρωτ. διακήρυξης: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΔΥΥ/ 563883/ 52993/ 35962/5539/638)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οθονών και Λογισμικού Η/ Υ για τις ανάγκες της ΓΓΑ Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 99522

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οθονών και
Λογισμικού Η/ Υ για τις ανάγκες της ΓΓΑ                 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 99522

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ) της πράξης ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ)

•Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος 1

•Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 1   

•Τεύχος Προυπολογισμού του Τμήματος 1

•Διάγραμμα ροής-Σύστημα θέρμανσης 

•Κάτοψη Μηχανοστασίου   

•Διάγραμμα σωληνώσεων αξονικών αερόθερμων   

•Κάτοψη χωροθέτησης φωτοβολταικού 396,9kw   

•Μονογραμμικό DC Φωτοβολταικού 396,9kw      

•Μονογραμμικό AC Φωτοβολταικού 396,9kw

•Μονογραμμικό Μέσης Τάσης Φωτοβολταικού 396,9kw 

•Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Προυπολογισμού κλπ   

•ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ 

•ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΩΝ     

•ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      •ΕΕΕΣ xml       •ΕΕΕΣ pdf  

•ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ 2     

•ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

•ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 

•ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

•ΗΛΚ Κάτοψη Χωροθέτησης Φωτοβολταικού 396,9kw

•Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔ. ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜ. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘ.ΚΛ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)»

•Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό:
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Δημοσιοποίηση στοιχείωνΔημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΟΗΘΗΤ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ»