ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2022

 1. Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης και αφού πατήσει ΕΙΣΟΔΟΣ έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
  1. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο
  2. Είσοδος στην πλατφόρμα
  3. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του
 2. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο
  1. Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του τετραψήφιου Κωδικού του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. (Ελληνικά και Κεφαλαία Γράμματα). Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού και εμφανίζει μήνυμα λάθους.
  2. Καταχωρεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που αποτελεί το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου, στην οποία θα λάβει έναν σύνδεσμο μίας και μοναδικής σύνδεσης («one time login link»), για την είσοδό του στο σύστημα, από όπου θα μπορεί να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασής του.
  3. Συμπληρώνει τον μοναδικό τετραψήφιο Κωδικό του φυσικού μητρώου που τηρείται στη Γ.Γ.Α.(π.χ. ΑΑ01), καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πρόκειται να υποβάλει την αίτηση, ο οποίος πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου.
  4. Ο χρήστης επιλέγει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το ΑΦΜ του.
  5. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει τον τετραψήφιο κωδικό του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γ.Γ.Α,. σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.,
  6. Όταν το Σωματείο δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό αυτόματα λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο περιλαμβάνει το one time login link για την είσοδό του στο σύστημα. Πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από όπου μπορεί να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του.
  7. Πλέον το Σωματείο χρησιμοποιώντας ως «όνομα χρήστη» τον μοναδικό του τετραψήφιο κωδικό και ως «κωδικό πρόσβασης» αυτόν που το ίδιο όρισε στο βήμα 2.6. μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα.
  8. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του μέσω της κατάλληλης καρτέλας, εισάγοντας τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που τηρείται στην Γ.Γ.Α. ή μέσω της δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του λογαριασμού του Σωματείου. Οι οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης στο σύστημα.
 3. Καταχώριση αίτησης εγγραφής
  1. Μετά την είσοδό του στο σύστημα, το Σωματείο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής άπαξ.
  2. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα ότι η αίτησή του είναι σε εκκρεμότητα και δύναται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.
  3. Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης, με σκοπό τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων για την οριστική υποβολή τους.
  4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς.
   Περιγραφή Πεδίων Αίτησης εγγραφής
   Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
   • Στοιχεία Φορέα
   • Στοιχεία Δ.Σ.
   • Οικονομικά στοιχεία
   • Αθλητική δραστηριότητα

    Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες.
 4. Στοιχεία Φορέα
  1. Γενικές Πληροφορίες: Η επωνυμία του Σωματείου και ο τετραψήφιος κωδικός που έχει από την ΓΓΑ, είναι ήδη προσυμπληρωμένα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του. Παρόλα αυτά, αν έχουν γίνει αλλαγές στην επωνυμία και η επωνυμία του σωματείου είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη, το Σωματείο επιλέγει “Αλλαγή επωνυμίας” και καταχωρεί τη νέα επωνυμία του. Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΦΜ του επισυνάπτοντας το σχετικό αποδεικτικό του σε μορφή αρχείου pdf (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxisnet). Τέλος καταχωρεί το έτος ίδρυσης του Σωματείου και τους αριθμούς τόσο των εγγεγραμμένων, όσο και των ενεργών μελών του
  2. Ιδρυτικό Καταστατικό: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης. Συμπληρώνει το πρωτοδικείο στο οποίο έγινε η καταχώριση και επισυνάπτει το ιδρυτικό καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το Ιδρυτικό Καταστατικό επισυνάπτει Βεβαίωση του οικείου Δικαστηρίου ότι το καταστατικό δεν υπάρχει στα αρχεία του.
  3. Τροποποιημένο καταστατικό: Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, τότε το Σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού του δικαστικής απόφασης και επισυνάπτει το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf.
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσής του, και επισυνάπτει το πιστοποιητικό μεταβολών σε αρχείο μορφής pdf. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο και αναγράφει όλες τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ιδρυτικό Καταστατικό έως το ισχύον. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθότητα της επωνυμίας του σωματείου
  5. Το Σωματείο καταχωρεί τον/τους ΚΑΔ που κατέχει
  6. Βεβαιώσεις / Θεωρήσεις: Το σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης της περιφέρειας και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf πρόσφατη βεβαίωση για τη θεώρηση και την τήρηση βιβλίων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί, από την οικεία Περιφέρεια εντός δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο. Στη συνέχεια επιλέγει από την σχετική λίστα τα θεωρημένα βιβλία που τηρεί (π.χ. βιβλίο μητρώου μελών).
  7. Έδρα Φορέα: Το Σωματείο επιλέγει και συμπληρώνει τα στοιχεία της έδρας του (περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμος, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αντίστοιχα καταχωρεί την ιστοσελίδα του, αν διαθέτει.
  8. Λοιπές Πληροφορίες: Το Σωματείο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών (προαιρετικό), αν είναι φορολογικά/ασφαλιστικά ενήμερο (υποχρεωτικό) αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες (προαιρετικό). Στην περίπτωση δικαστικών εκκρεμοτήτων δίνονται προαιρετικά περαιτέρω διευκρινίσεις.
 5. Στοιχεία Δ.Σ.
  1. Στοιχεία Προέδρου: To Σωματείο καταχωρεί τα στοιχεία του προέδρου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail).
  2. Στοιχεία μελών Δ.Σ.: Για κάθε μέλος του Δ.Σ. καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία με αυτά που αναφέρονται για τον πρόεδρο αμέσως πιο πάνω υπό 5.1. καθώς και η ιδιότητά του (π.χ. αντιπρόεδρος, γραμματέας, απλό μέλος κ.λπ.).
  3. Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση/συγκρότηση του ασκούντος τη διοίκηση ΔΣ: Το Σωματείο καταχωρεί τις πληροφορίες που αφορούν την τελευταία εκλογική γενική συνέλευση των μελών του, (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία), την ημερομηνία διεξαγωγής των τελευταίων εκλογών, καθώς και τα ίδια στοιχεία (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία) της πιο πρόσφατης (τελευταίας) συνεδρίασης, κατά την οποία το Διοικητικό του Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Στη συνέχεια επισυνάπτει σε αρχεία μορφής pdf το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής γενικής συνέλευσης των μελών του, καθώς και το τελευταίο (πιο πρόσφατο) πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. . Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανασυγκρότηση Δ.Σ, επισυνάπτει σε ενιαίο αρχείο το πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες και τα αντίστοιχα πρακτικά όλων των μεταβολών έχουν γίνει σε αυτό. Τέλος καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ.
   Σημειώνεται ότι το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης υπογράφεται από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρο Γ.Σ., Γραμματέα/Μέλος, σύμφωνα με το καταστατικό του) και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Πρακτικό συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Αντί των πρωτοτύπων υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ακριβών αντιγράφων εκ των αντίστοιχων βιβλίων πρακτικών Γ.Σ./Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και φέρουν τη σφραγίδα του.
  4. Δικαστικός αντιπρόσωπος. Καταχωρείται σε αρχεία μορφής pdf ο διορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου εάν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22.11.2019.
 6. Οικονομικά Στοιχεία
  1. Προϋπολογισμός Φορολογικού Έτους 2022: Το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το έγγραφο του προϋπολογισμού που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2021 και 2022») και καταχωρεί, υποχρεωτικά, το συνολικό ποσό των εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.
  2. Απολογισμός Φορολογικού Έτους 2021: Το Σωματείο επισυνάπτει σε μορφή pdf το έγγραφο του απολογισμού για το έτος 2021 που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2021 και 2022») και καταχωρεί υποχρεωτικά το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

   Επισημάνσεις:
   • Στον προϋπολογισμό του 2022 και στον απολογισμό του 2021 έχουν προστεθεί κεφάλαια ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση των σωματείων από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και η ορθή συμπλήρωσή τους είναι απαραίτητη.
   • Στην αίτηση του σωματείου ζητείται ειδικός απολογισμός της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ειδικότερα το αρχείο του απολογισμού που κατατέθηκε στην Περιφέρεια, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία.

    Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της ΚΥΑ 620241/21.12.2021 (Β’ 6056):
   • Το ποσό της χρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α. που αφορά το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, θα εμφανίζεται ως έσοδο έτους 2021 τόσο στον απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του αθλητικού σωματείου έτους 2021, όσο και στον αντίστοιχο ειδικό απολογισμό του ίδιου έτους.
    Οι ανωτέρω απολογισμοί υποβάλλονται στην οικεία περιφέρεια του αθλητικού σωματείου για έλεγχο και αναρτώνται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση».
   • Για την εν λόγω χρηματοδότηση έτους 2021, έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 620241/21-12-2021 ΚΥΑ (Β’ 6056) περί ισόποσων της χρηματοδότησης εσόδων έτους 2021 από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας).
  3. Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2020: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε αρχείο μορφής pdf το έντυπο Ν για το Φορολογικό Έτος 2020. Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε το έτος 2021 ή το έτος 2022 δεν υποβάλλει το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2020.
 7. Στοιχεία Αθλητικής Δραστηριότητας
  1. Καταχώρηση αθλήματος: Το Σωματείο καταχωρεί όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί. Αφού προβεί στην επιλογή “Καταχώρηση αθλήματος” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο το Σωματείο συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανά άθλημα. Τα Σωματεία ΑμεΑ δε θα καταχωρούν το Άθλημα αλλά την Ομοσπονδία στην οποία υπάγονται.
  2. Αθλητική Αναγνώριση: Το σωματείο επιλέγει, ανά άθλημα που καλλιεργεί, ένα από τα ακόλουθα και συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία:
   • εάν έχει λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α. μετά την 17η.06.1999, επιλέγει ΑΠΟΦΑΣΗ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την απόφαση σε αρχείο pdf.
   • εάν έχει λάβει Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. επιλέγει ΒΕΒΑΙΩΣΗ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την βεβαίωση σε αρχείο pdf. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ που έχουν λάβει περισσότερες από μία αποφάσεις/ βεβαιώσεις, σημειώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας και επισυνάπτονται όλες σε ενιαίο αρχείο pdf.
   • εάν έχει λάβει από τη Γ.Γ.Α. απόφαση αναγνώρισης ως φίλαθλο σωματείο από το 1975 έως 16.06.1999 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν.2725/99 λογίζεται ως αναγνωρισμένο, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την απόφαση σε αρχείο pdf.
   • εάν έχει λάβει νομιμοποιητικό έγγραφο από τη Γ.Γ.Α. πριν από το 1975, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου και το επισυνάπτει σε αρχείο pdf. ε) εάν το σωματείο λογίζεται ως αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.75/75, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ και συμπληρώνει μόνο τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης.
  3. Πληροφορίες Αθλήματος: Το Σωματείο επιλέγει – ανά άθλημα που καλλιεργεί – αν έχει εγγραφεί στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ επιλέγεται για άθλημα η αντίστοιχη Ομοσπονδία .
  4. Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει αν απασχολεί/ δηλώνει ή απασχόλησε/δήλωσε προπονητή/τές κατά τη χρονική περίοδο από 1.8.2021 έως 31.7.2022. Αν επιλέξει το ΝΑΙ τότε προχωρά στην καταχώρηση του κάθε προπονητή όπως αναλύεται παρακάτω. Αν επιλέξει το ΟΧΙ τότε στο επόμενο πεδίο το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση (κάνοντας check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή) ή όχι απασχόλησης προπονητή. Εάν δεν έχει (ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές του ανά άθλημα, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Η επιλογή του προπονητή γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά Γράμματα) ή το επώνυμο του προπονητή με το οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΓΓΑ. Στη συνέχεια για τον κάθε προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf είτε την Αναγγελία Πρόσληψής του (έντυπο 3 ή έντυπο 4 ΕΡΓΑΝΗ) είτε το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές), λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, πεδίο 9.4.4). Η λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από τη Γ.Γ.Α. βρίσκεται στον ιστότοπο ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ. Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή).
   Επισήμανση: Αν το σωματείο απασχολεί προπονητή/ές θα πρέπει για την περίοδο από 1.8.2021 έως 31.7.2022 η σύμβαση/εις να καλύπτει/ουν συνολικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (180 ημερών). Οι προπονητές που δηλώνονται θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια ελέγχου της παρούσας.
  5. Πληροφορίες Αθλητών: Το Σωματείο καταχωρεί το πλήθος των αθλητών του ανά ηλικιακή κατηγορία, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Τα Σωματεία ΑμεΑ καταχωρούν όλους τους αθλητές τους, για όλα τα αθλήματα, ανά ηλικιακή κατηγορία.
  6. Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Το Σωματείο καταχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις ανά άθλημα, επιλέγοντας τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. δημόσια, ιδιωτική) και τον τρόπο κτήσης ή/και παραχώρησης της χρήσης της (π.χ. ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρημένη). Στη συνέχεια καταχωρεί την επωνυμία αυτής (εφόσον υπάρχει τέτοια επωνυμία π.χ. Ο.Α.Κ.Α.), τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. μισθωτήριο/παραχωρητήριο). Για ειδικότερες διευκρινήσεις σχετικά με συγκεκριμένα αθλήματα ανατρέξετε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο του παρόντος με τον τίτλο «Τυποποιημένες Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Προθεσμίες

 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.
  • Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, ολοκληρώνεται την 15.4.2022.
  • Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 16.4.2022 και ολοκληρώνεται την 30.9.2022.
 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2022. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2022. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30.11.2022. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 30.11.2022.
  Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική υποβολή της ή/και την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης – διόρθωσης κατά τα προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, παραμένει στο σύστημα προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του επόμενου κύκλου, σε διόρθωση – συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική υποβολή της.
 3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31.7.2022. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2022.
  Για τις αιτήσεις της παρούσας δίνεται η δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2022 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2022 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2022, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 31.7.2022), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.
  Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2021 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2022, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 15.4.2022).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

 • Προς διευκόλυνση των σωματείων παραθέτουμε πίνακα Ειδικού Απολογισμού 2021 εδώ.
 • Ειδικά και μόνο για τον απολογισμό της χρηματοδότησης της Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ οικ. έτους 2021, από το στοίχημα δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ.3 της υπ΄αρ. 620241 Κ.Υ.Α (Β΄6056) , δηλαδή:
  1. Η ανάρτηση στη διαύγεια των παραστατικών δαπανών.
  2. Η διάθεση του ποσού σε ποσοστό 50% τουλάχιστον για δαπάνες ανάπτυξης των φυτωρίων (Ακαδημίες), της συντήρησης , του εκσυγχρονισμού, της βελτίωσης και ενίσχυσης των εγκαταστάσεων και των υποδομών που χρησιμοποιούν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 2021

Τελευταία Ενημέρωση: 31-05-2021 10:15 π.μ.

ΕΡ.1 Τι είναι το ΚΑΔ;

ΑΠ: Είναι ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας που είναι δηλωμένος στην Δ.Ο.Υ. (βρίσκεται στο taxis στην Προσωποποιημένη πληροφόρηση).

ΕΡ.2 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 2021 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/11/2019;

ΑΠ. Απαιτείται έγγραφο διορισμού και ισχύει για όλα τα σωματεία.

ΕΡ.3 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2021 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ?

ΑΠ. Ο διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου και η κατάθεση αυτού ως δικαιολογητικό «συνοδεύει», συνδέεται με την εκλογική γενική συνέλευση. Αν έχουν γίνει εκλογές π.χ. το 2020 θα πρέπει να υποβάλλεται και ο διορισμός. Αν έχουν γίνει το 2018 δεν απαιτείται.

ΕΡ.4 Το αθλητικό σωματείο μας έκανε εκλογές στις αρχές του 2020, μη γνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση εφόσον δεν υπάρχει το απαραίτητο έγγραφο προς προσκόμιση?

ΑΠ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΥΑ είναι απαραίτητο να υποβληθούν προκειμένου το σωματείο να εγγραφεί στο μητρώο.

ΕΡ.5 ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/11/19

ΑΠ. Υποχρεωτικά Βεβαίωση Διορισμού Δικαστικού από το Δικηγορικό Σύλλογο

ΕΡ.6 Η θητεία του Δ.Σ. του συλλόγου μας έληξε στις 17 Φεβρουαρίου 2021. με την παράταση που δόθηκε λόγω καραντίνας λήγει στις 30/4/2021. Επειδή είναι δύσκολο να γίνει γενική συνέλευση και εκλογές λόγω συνεχιζόμενης καραντίνας μπορεί να κάνει αίτηση το απερχόμενο Δ.Σ. ;

ΑΠ. Η θητεία των ΔΣ έχει παραταθεί μέχρι τις 30-6-2021. Συνεπώς μέχρι τότε το σημερινό ΔΣ μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το 2021.

ΕΡ.7 Τις βεβαιώσεις ότι τηρούμε βιβλία τις πήραμε πέρσι τον Μάιο, αν είναι να στείλω Ιούνιο την αίτηση πρέπει να πάω πάλι στην περιφέρεια να πάρω χαρτί ότι είναι βεβαιωμένα τα βιβλία?

ΑΠ. Η βεβαίωση από την περιφέρεια για τη θεώρηση βιβλίων είναι 12μηνης διάρκειας από την ημέρα έναρξης της επεξεργασίας της αίτησης 2021, και εφόσον ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε την αίτηση πριν του 12 μηνου δε χρειάζεται να υποβάλλετε νέα βεβαίωση αρκεί η περσινή.

ΕΡ.8 ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2020,2021 ΠΟΥ ΑΥΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΤΙ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ;

ΑΠ. Είναι υποχρεωτικό πεδίο και θα πρέπει να τα έχετε υποβάλλετε νωρίτερα στην περιφέρεια.

ΕΡ.9 ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ;

ΑΠ. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι το πολύ 3 μήνες πριν από την ημέρα έναρξης της επεξεργασίας της αίτησης 2021.

ΕΡ.10 ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΑΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠ. Νέα Υπουργική Απόφαση: Υ.Α. ΦΕΚ Β’ (1670/23-04-2021) Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί (pdf). Για τα Παλιά Σωματεία ισχύει η Περίπτωση Β.1

ΕΡ.11 ΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΟ TAXISNET ΓΙΑ ΤΟ 2021. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/09/20 ΕΩΣ 31/05/21 ΕΠΑΡΚΕΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 01/09/20;

ΑΠ. Ναι, επαρκεί. Ο νόμος αναφέρεται για δυνατότητα πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης.

ΕΡ.12 Στις προσλήψεις προπονητών πρέπει να αναρτηθούν οι νέες συμβάσεις που αφορούν τα έτη 2020-2021;

ΑΠ. Ναι. Αν η σύμβαση είναι Αορίστου Χρόνου ανεβάζετε αυτήν διαφορετικά η σύμβαση θα πρέπει να καλύπτει ένα μέρος της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 δηλαδή από 08/2020 έως και 07/2021.

ΕΡ.13 Στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης απολογισμού προϋπολογισμού ποιον αριθμό θέλετε το πρωτόκολλο της περιφέρειας ή της ομάδας;

ΑΠ. Τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας.

ΕΡ.14 ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ

1) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΕΚΛΟΓΩΝ;

ΑΠ. Η απόφαση προσωρινής δίοικησης πρωτοδικείου

2) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ;

ΑΠ. Το πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ.

3) ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΑΠ. Ότι αναφέρει η απόφαση του Πρωτοδικείου.

ΕΡ.15 Όταν το Ιδρυτικό Καταστατικό δε δύναται να βρεθεί τι βάζω στο αντίστοιχο πεδίο;

ΑΠ. Στο πεδίο του Ιδρυτικού Καταστατικού θα πρέπει να ανεβάσετε τη βεβαίωση του πρωτοδικείου ότι δεν υπάρχει το ιδρυτικό καταστατικό.

ΕΡ.16 ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 22/11/19 ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΧΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΠΕΙ;

ΑΠ. Όχι δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει κατάλληλη υποσημείωση στο πεδίο, που το αναφέρει.

ΕΡ.17 ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2021;

ΑΠ. Από τη στιγμή που τα Σωματεία πατήσουν νέα αίτηση για το 2021 (τα Σωματεία που είχαν υποβάλει αίτηση για το 2020 θα γίνει και μεταφορά των παλιών στοιχείων στην νέα Αίτηση 2021).

ΕΡ.18 Το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο.” Δηλ. αν η έναρξη υποβολής είναι 26/4 πρέπει το πιστοποιητικό να είναι από τις 26/1 και μετά..;

ΑΠ. Ισχύει το ευνοϊκότερο, να έχει εκδοθεί τουλάχιστον εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την έναρξη υποβολής της αίτησης. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να υποβληθεί πιστοποιητικό με ημερομηνία έως και την ημέρα ολοκλήρωσης υποβολής της αίτησης. Το ίδιο ισχύει για την βεβαίωση της Περιφέρειας.

ΕΡ.19 Καρτέλα 2 “Στοιχεία Δ.Σ” , Πεδίο ” Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση / Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου”

α) Στο Πρακτικό των εκλογών υπάρχει η “βεβαίωση περί μη προσβολής του κύρους των εκλογών” όπως αυτή είχε ζητηθεί για την αίτηση του 2020. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε την βεβαίωση αυτή ώστε να έχει ημερομηνία του 2021 και να την επισυναψουμε με το υπάρχον πρακτικό το οποίο και είναι ακόμα εν ισχύ μιας και οι εκλογές μας θα γίνουν το 11ο του 2021???.

β) Το Σωματείο έχει την τελευταία εκλογική συνέλευση στις 5/11/2019 και κατά συνεπεία – με βάση τις οδηγίες σας – ΔΕΝ απαιτείται η ύπαρξη δικαστικού . Τι έγγραφο πρέπει να ‘ανέβει’ στο πεδίο “Έγγραφο διορισμού δικαστ. αντιπροσώπου” ???.

ΑΠ. Οι αιτήσεις του 2020 έχουν πλέον κλειδώσει και δεν ασχολείστε. Για την αίτηση του 2021 αν οι εκλογές έγιναν πριν τις 22/11/2019 δεν απαιτείται εκλογικός αντιπρόσωπος και δεν επισυνάπτεται αρχείο. Δεν ζητείται πουθενά πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους των εκλογών.

ΕΡ.20 Όταν επιλέγουμε το πλήκτρο “Επεξεργασία Αθλήματος ” και ανοίγουμε την καρτέλα για να επεξεργαστούμε τα επιμέρους στοιχεία , π.χ πλήθος αθλητών , όταν πατάμε αποθήκευση , δεν μας αφήνει να την κάνουμε και απαιτεί να ανεβάσουμε έγγραφο στο πεδίο “Πληροφορίες Προπονητή/ών / Υπευθηνη Δήλωση ” . Στο συγκεκριμένο πεδίο πέρυσι άπλα είχαμε “τσεκάρει” το κουτάκι ΟΧΙ στην “Υποχρέωση Απασχόλησης Προπονητή” μιας και εξαιρούμαστε σύμφωνα με τον Ν.2725/99, Άρθρο 31, § 5 , αφού δεν έχουμε ανηλίκους αθλητές . Φέτος τι πρέπει να ανεβάσουμε στο παραπάνω αναφερόμενο πεδίο ????

Επίσης , στην ιδία καρτέλα θα θέλαμε μια διευκρίνηση στο πεδίο ” Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων ” για το αν χρειάζεται επικαιροποίηση η Υ/Δ του σωματείου , για τον προπονητικό χώρο που χρησιμοποιεί , με ημερομηνία το 2021 ?? ( Έχουμε καταθέσει Υ/Δ το 2020 , συμφωνα με της οδηγιες σας , επειδή το άθλημα που καλλιεργούμε είναι η Μοτοσυκλέτα.)

ΑΠ. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την σειρά. Πρώτα επιλέγετε αν απασχολείτε ή όχι προπονητές και ανάλογα προχωράτε. Για την αθλητική εγκατάσταση εξαρτάται από το τι έχετε αναγράψει στην υπεύθυνη δήλωση (π.χ. χρονική περίοδος). Προτείνουμε να επισυνάψετε νέα υπεύθυνη δήλωση για την περίοδο 2020-2021.

ΕΡ.21 Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΟΤΙ Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ Β ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣΑ …. ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ?

ΑΠ. Η υποχρέωση του Σωματείου είναι η Υ.Δ. που την υπογράφει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Σωματείου. Η επικοινωνία με την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις γίνεται απευθείας με τη Γ.Γ.Α. και όχι με τα Σωματεία.

ΕΡ.22 Πως μπορούμε να αλλάξουμε το αρχικό mail που είχαμε δώσει κατά την εγγραφή μας στην πλατφόρμα με νέο, ώστε να λαμβάνουνουμε τις ενημερώσεις από τη ΓΓΑ;

ΑΠ. Την αλλαγή του e-mail επικοινωνίας του Σωματείου μπορείτε να την κάνετε αφού εισέλθετε με τους κωδικούς στην πλατφόρμα και πατήσετε πάνω δεξιά ο λογαριασμός και μετά επεξεργασία. Θα σας ζητήσει να βάλετε πρώτα ξανά το password και μετά το νέο e-mail.

ΕΡ.23 Αντικαθιστώ ένα αρχείο με άλλο και αυτό δεν αλλάζει. Γιατί;

ΑΠ. Όταν επισυνάπτετε άλλο αρχείο αυτό αντικαθιστά το παλιό αλλά η ονομασία παραμένει η ίδια. Για να το ελέγξετε και εσείς θα πρέπει να κάνετε κλικ πάνω στο αρχείο να το κατεβάσετε και να το ανοίξετε για να διαπιστώσετε ότι είναι το διορθωμένο.

ΕΡ.24 Εκπροσωπώ ένα σωματείο το οποίο η Ειδική αθλητική αναγνώριση << Λογίζεται >> Για την επικαιροποίηση των εγγράφων θα πρέπει να αποκτήσει το σωματείο ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ;

ΑΠ. Θα πρέπει να αιτηθεί το Σωματείο για βεβαίωση (www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi βλ. αίτηση – βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης). Ωστόσο, και φέτος δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το μητρώο αν είναι “ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ”.

ΕΡ.25 Το σωματείο μας εχει ολοκληρώσει το ανέβασμα όλων των απαραίτητων εγγράφων για την αίτηση του 2021, όμως η αίτηση για τροποποίηση του καταστατικού μας δεν έχει πάρει ακόμα εγκριση από το πρωτοδικείο. Μπορούμε να πατήσουμε οριστική υποβολή με το ισχύον καταστατικό ή θα πρέπει να περιμένουμε την έγκριση του νεου;

ΑΠ. Μπορείτε να πατήσετε ολοκλήρωση με το ισχύον καταστατικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΕΡ.26 Εάν κατά τη διάρκεια της τακτικής θητείας ενός Διοικητικού Συμβουλίου προκύψει θέμα αποχώρησης λόγω παραίτησης ενός μέλους του, στην σελίδα της αίτησης προεγγραφής ως ημερομηνίας συγκρότησης τελευταίου Δ.Σ. και πρακτικού συγκρότησης (ή μάλλον ανασυγκρότησης) Δ.Σ. θα καταχωρηθεί η πλέον πρόσφατη; Ή δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στα εν λόγω στοιχεία εφόσον η θητεία του Δ.Σ. είναι σε ισχύ;

ΑΠ. Στην αίτησή σας θα πρέπει να καταχωρήσετε την τελευταία συγκρότηση του Δ.Σ.

ΕΡ.27 Εάν ένα αθλητικό σωματείο έχει αθλητική αναγνώριση και δεν έχει γραφτεί στο μητρώο ούτε έχει κάνει προεγγραφή μπορεί να κάνει χρήση του σταδίου?εφόσον έχουν περάσει οι 6 μήνες από την προθεσμία εγγραφής?

ΑΠ. Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που προωθείται για ψήφιση το επόμενο χρονικό διάστημα καθορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου 2021. Συνεπώς, μετά την ημερομηνία αυτή δεν επιτρέπεται η χρήση εθνικών και δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από συλλόγους που δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο.

ΕΡ.28 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ.

ΑΠ. Στην αίηση θα καταχωρήσετε το ισχύον ΔΣ κατά την υποβολή της αίτησης.

ΕΡ.29 Στην Αίτηση του 2021 επεξεργαζόμαστε τα σημεία που μας επιτρέπει το σύστημα και τα άλλα μένουν ως έχουν αν δεν υπάρχει κάποια μεταβολή?

ΑΠ. Ναι, εφόσον συνεχίζουν να ισχύουν όπως όταν δεν έχει παρέλθει ο χρονικός περιορισμός στο πιστοποιητικό μεταβολών.

ΕΡ.30 Το Σωματείο υποχρεούται να τροποποιήσει το καταστατικό του σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν.4726/2020 μέχρι 30-6-2021?

ΑΠ. Στον νόμο που προωθείται για ψήφιση στη βουλή προβλέπεται παράταση για ένα έτος μέχρι 30-6-2022.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020

Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/ 20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄5357) απόφαση του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020.

Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για το 2021, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, δηλαδή να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31η.8.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30η.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής . Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31η.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2021

Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση για το 2021 εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της Υ.Α. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση – συμπλήρωσή της υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ»

Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 της Υ.Α. αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των σωματείων τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας.
Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.

ΠΕΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Έλεγχος Α.Φ.Μ. Αθλητικών Σωματείων, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Έλεγχος κατάθεσης προϋπολογισμού έτους 2022 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Έλεγχος κατάθεσης Απολογισμού έτους 2021 στην οικεία Περιφέρεια και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας στοιχείων ειδικού απολογισμού χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Έλεγχος κατάθεσης εντύπου Ν στον ιστότοπο ΤΑΧΙSNET/ αριθμός δήλωσης ή πιστοποίηση υποβολής δήλωσης.

ΠΕΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμφωνία επωνυμίας της αίτησης και επωνυμίας του πιστοποιητικού μεταβολών).

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός δωδεκαμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρησης της αίτησης).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών – όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. – , σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων). Δεν γίνεται αποδεκτό Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (όταν έχει υποβληθεί μόνο αυτό, χωρίς το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης. Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να ελέγχεται η παρουσία του με το έγγραφο διορισμού του. Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22.11.2019 η παρουσία του είναι απαραίτητη).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών – όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. -, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ). Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης).

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή αν λογίζεται ότι το σωματείο έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ελέγχεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση).

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου – για τα έτη 2021 & 2022).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (Έλεγχος σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν υποχρεούται το αθλητικό σωματείο να απασχολεί προπονητή).

Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών/νέων γυναικών.

Έλεγχος απασχόλησης/δήλωσης προπονητή/τών καθώς και της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή/τών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου – για την περίοδο 2021-2022.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (Έλεγχος για κάθε προπονητή που δηλώνεται):

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή).

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται).

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων Αναγγελίας Πρόσληψης (έντυπο 3 ή έντυπο 4 -εκτύπωση με αμοιβή- από την ΕΡΓΑΝΗ) ή το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές), Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή)).

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό και αποδεκτού ύψους αυτής ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ελέγχεται η διάρκεια απασχόλησης του προπονητή – ελάχιστη διάρκεια 180 ημέρες).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2022

Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής για το 2022 στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, έχει δυνατότητα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της Υ.Α. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση – συμπλήρωσή της υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα – αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι της Υ.Α., όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

Αλλαγές σε σχέση με την περσινή αίτηση

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία του εγγράφου αναγνώρισης και ν’ ανεβάσετε το σχετικό αρχείο.
 2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Αμοιβή 250 ευρώ μικτά (μηνιαίως). Το πόσο αυτό θα πρέπει ν΄ αναγράφεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλετε. Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1-8-2021 έως και 31-7-2022 και θα πρέπει οι συμβάσεις του/των προπονητή/των να καλύπτει/ουν τουλάχιστον 6 μήνες ( 180 ημέρες) για κάθε άθλημα.
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022 και Οικονομικός Απολογισμός 2021 : θα πρέπει να συμπληρωθούν οι νέοι κωδικοί εσόδων και εξόδων που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ. ‘Όσοι φορείς έλαβαν χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ θα πρέπει να την εμφανίζουν στον απολογισμό του 2021. Για το ποσό της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ απαιτείται και Ειδικός Απολογισμός ο οποίος θα ζητηθεί στην αίτηση.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 (που πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο μέχρι 31/7/2022) : Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 15/4/2022. Μη υποβολή αίτησης σημαίνει διαγραφή από μέλη Ομοσπονδιών.
 • Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο 2021 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 15/4/2022
 • Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021: Υποχρεωτικά ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 31/7/2022. Μη υποβολή αίτησης σημαίνει διαγραφή από το Μητρώο και από μέλη Ομοσπονδιών.
 • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 που είναι νέα Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/9/2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΑΑ/468468/14847/8282 (ΦΕΚ3675/Β/03-09-2020) συνιστά, σύμφωνα με το αρ. 142 παρ. 3 του ν. 4714/2020, για τους τρίτους, επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού.

Η πλατφόρμα του «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» φιλοξενείται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia ».

ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που έχει ελεγχθεί η Αίτησή τους.

ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (μη ολοκληρωμένων αιτήσεων και ολοκληρωμένων αιτήσεων) που έχουν κάνει Αίτηση για το 2021 στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (μη ολοκληρωμένων αιτήσεων και ολοκληρωμένων αιτήσεων) που έχουν κάνει Αίτηση για το 2020 στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Σημείωση: Οι αιτήσεις του 2020 που υποβλήθησαν από 01/01/2021 έως και 19/04/2021 δε λαμβάνονται υπόψη και απαιτείται το Σωματείο να υποβάλλει εκ νέου Αίτηση για το 2021, όπως και τα υπόλοιπα Σωματεία.

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΚΛΕΙΟΥ) από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων του (άρθρο 4, παρ. 3, Υπουργική Απόφαση 398989/Β/3920/5-8-2021)

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 398989/ Β/3920/ 5-8-2021) « … Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του».

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων του (άρθρο 4, παρ. 3, Υπουργική Απόφαση 398989/Β/3920/5-8-2021)

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 398989/ Β/3920/ 5-8-2021) « … Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του».

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. λόγω μη αποδεκτής αίτησης για το μητρώο 2021 (άρθρο 4, παρ. 3, Υπουργική Απόφαση 480288/Β/4738/13-10-2021)

Σημείωση:Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης « … Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής…»

ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Σημείωση: Η εγγραφή των Σωματείων γίνεται ανά Άθλημα. Σε περίπτωση που το Σωματείο έχει αιτηθεί σε πάνω από ένα (1) αθλήματα θα εγγραφεί στο Μητρώο τόσες φορές όσα είναι και τα εγκεκριμένα Αθλήματα.

Δικαιούχα Αθλητικά Σωματεία και Φορείς που λαμβάνουν επιχορήγηση (30/12/2021)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Β- Φάση: Δικαιούχα Αθλητικά Σωματεία που λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2020 λόγω Covid-19

11-05-2021: Δικαιούχα είναι τα σωματεία που είχαν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως και 31/12/2020, δεν είχαν λάβει το ποσό στην Α’ Φάση, και για όσα Αθλήματα κατείχαν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 5462/10.12.2020

Α- Φάση: Δικαιούχα Αθλητικά Σωματεία που λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2020 λόγω Covid-19

14-12-2020: Δικαιούχα είναι τα σωματεία που έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως και 10/12/2020 και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο Αγωνιστικό μέρος και για όσα Αθλήματα κατέχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 5462/10.12.2020

Ο αριθμός απόφασης οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων λόγω covid -19 είναι Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809.

Νόμος 4790/2021, Άρθρο 119 – Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων: https://mef.diavgeia.gov.gr/ Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΦΕΚ Β’ 3675/03-09-2020 – Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

ΦΕΚ Β’ 5357/07-12-2020 – Υπουργική Απόφαση για το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Υπουργική Απόφαση για το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΕΚ Β’ 5462/10-12-2020 – Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

ΦΕΚ Β’ 1670/23-04-2021 – Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί

Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί.

ΦΕΚ Β’ 1593/20-04-2021 – Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 168038 Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.