ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΑΑ/468468/14847/8282 (ΦΕΚ3675/Β/03-09-2020) συνιστά, σύμφωνα με το αρ. 142 παρ. 3 του ν. 4714/2020, για τους τρίτους, επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού.

Η πλατφόρμα του «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» φιλοξενείται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia ».

ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που έχει ελεγχθεί η Αίτησή τους.

ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (μη ολοκληρωμένων αιτήσεων και ολοκληρωμένων αιτήσεων) που έχουν κάνει Αίτηση για το 2021 στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (μη ολοκληρωμένων αιτήσεων και ολοκληρωμένων αιτήσεων) που έχουν κάνει Αίτηση για το 2020 στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Σημείωση: Οι αιτήσεις του 2020 που υποβλήθησαν από 01/01/2021 έως και 19/04/2021 δε λαμβάνονται υπόψη και απαιτείται το Σωματείο να υποβάλλει εκ νέου Αίτηση για το 2021, όπως και τα υπόλοιπα Σωματεία.

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΚΛΕΙΟΥ) από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων του (άρθρο 4, παρ. 3, Υπουργική Απόφαση 398989/Β/3920/5-8-2021)

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 398989/ Β/3920/ 5-8-2021) « … Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του».

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων του (άρθρο 4, παρ. 3, Υπουργική Απόφαση 398989/Β/3920/5-8-2021)

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 398989/ Β/3920/ 5-8-2021) « … Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του».

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. λόγω μη αποδεκτής αίτησης για το μητρώο 2021 (άρθρο 4, παρ. 3, Υπουργική Απόφαση 480288/Β/4738/13-10-2021)

Σημείωση:Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης « … Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής…»

ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Σημείωση: Η εγγραφή των Σωματείων γίνεται ανά Άθλημα. Σε περίπτωση που το Σωματείο έχει αιτηθεί σε πάνω από ένα (1) αθλήματα θα εγγραφεί στο Μητρώο τόσες φορές όσα είναι και τα εγκεκριμένα Αθλήματα.