Β- Φάση: Δικαιούχα Αθλητικά Σωματεία που λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2020 λόγω Covid-19

11-05-2021: Δικαιούχα είναι τα σωματεία που είχαν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως και 31/12/2020, δεν είχαν λάβει το ποσό στην Α’ Φάση, και για όσα Αθλήματα κατείχαν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 5462/10.12.2020

Α- Φάση: Δικαιούχα Αθλητικά Σωματεία που λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2020 λόγω Covid-19

14-12-2020: Δικαιούχα είναι τα σωματεία που έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως και 10/12/2020 και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο Αγωνιστικό μέρος και για όσα Αθλήματα κατέχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 5462/10.12.2020

Ο αριθμός απόφασης οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων λόγω covid -19 είναι Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809.

Νόμος 4790/2021, Άρθρο 119 – Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων: https://mef.diavgeia.gov.gr/ Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.