ΕΠΕΙΓΟΝ! ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31/07/2017

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31/07/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενημέρωση φορέων για τους κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (κατάργηση του άρθρου 55, Ν. 2725/99, έναρξη ισχύος 01-03-2015).

Πίνακας Προσωπικού Ομοσπονδιών 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Ενημέρωση των Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που Ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

Ν.3492/2006

Κ.Υ.Α. 2/26985/ΔΥΕΠ

Οδηγίες για το μητρώο δεσμεύσεων

Οδηγίες για το μητρώο δεσμεύσεων (Κατεβάστε το αρχείο σε .pdf μορφή).

Εγκύκλιος εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2012

Εγκύκλιος εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2012 (Κατεβάστε το αρχείο σε .pdf μορφή).

Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και των νπδδ).

Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και των νπδδ).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 457ΒΧ-Ν1Κ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4024/2011 (Α΄226).

Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4024/2011 (Α΄226).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΖΧ-ΨΚΚ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλεςδιατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 4576Η-9ΜΜ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου.

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου.
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: 4574Η-8ΜΘ).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 4577Η-5ΕΤ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν.4024/2011)

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν.4024/2011).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΜΧ-Ω1Β από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΝΧ-3Ρ8 από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Ζητούνται στοιχεία για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

Ζητούνται στοιχεία για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 4577Χ-9ΕΛ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011).

Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΣΧ-ΞΦΘ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)

Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο.
Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011).
(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΣΧ-Β5Α από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρεία
(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 457ΒΧ-Ν1Κ από τον ιστότοπο “Διαύγεια”).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο “Πίνακας Προσωπικού Ομοσπονδιών”

Κατάρτιση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των επιχορηγουμένων από τον κρατικό προϋπολογισμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ειδικών λογαριασμών των ν.π.δ.δ., του άρθρου 3 του ν. 3697/2008.

Κατεβάστε την Εγκύκλιο

«Εκτέλεση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2010»

Για την ενημέρωση των Ν.Π.Δ.Δ. εγκύκλιος 2/18385/0094/24-03-10 με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2010»

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση Εισοδηματικής Πολιτικής έτους 2010»

«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση Εισοδηματικής Πολιτικής έτους 2010». Εγκύκλιος 2/14924/0022/01-04-2010

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΝΟΜΟΣ 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

ΝΟΜΟΣ 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Συλλογή Στοιχείων από τους Εποπτευόμενους Φορείς

Θέμα: “Συλλογή Στοιχείων”

Έχοντας ως στόχο την ομαλή, διαφανή και βιώσιμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων, παρακαλούμε όπως όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς:

1. Συμπληρώσουν και αποστείλουν τους συνημμένους πίνακες οικονομικών στοιχείων.
2. Αποστείλουν ετήσια αναλυτική μισθολογική κατάσταση έτους 2009
3. Αποστείλουν μηνιαία αναλυτική μισθολογική κατάσταση Ιαν/2010, Μαρ/2010 και Απρ/2010

Όλα τα στοιχεία να αποσταλούν έως 31/5/2010 και σε ηλεκτρονική μορφή

 

Κατεβάστε τους πίνακες προς συμπλήρωση