ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ερμηνευτική εγκύκλιος της παρ.3, άρθρου 11, Ν.4326/2015, για τη χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες εθνικών και προ-εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/προπονήτριες αυτών

Διαβάστε το κείμενο της εγκυκλίου. ΑΔΑ: 7ΜΥΑ465ΦΘ3-7ΙΗ (pdf)


 

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους», περιόδου 2013 – 2014. 

Διαβάστε το κείμενο της εγκυκλίου. ΑΔΑ:ΒΕΧ4Γ-ΑΘΨ (pdf)


 

Μείωση των Τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Δημοσίου μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Διαβάστε το κείμενο της εγκυκλίου. (pdf)