ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού