Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συνεστήθη με το άρθρο 77 του νόμου 2725/1999, ως ισχύει.
Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι ανώτατος ή ανώτερος εν συντάξει δικαστικός λειτουργός, και εξι (6) μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές.
Η Επιτροπή λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού ως προς τα διοικητικά θέματα.

Έχει ποικίλες αρμοδιότητες προσδιορισμένες κυρίως από το άρθρο 77 του άνω νόμου αλλά και από άλλες διατάξεις κατεσπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Συγκεκριμένα διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.
Ελέγχει τους οικείους συνδέσμους, απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού για συμμετοχή στο πρωτάθλημα, επιβάλλει πρόστιμα και διατάσσει όπου απαιτείται καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του βασικού αθλητικού νόμου, παρέχει διάφορες γνωμοδοτήσεις και αποφασίζει, μετ’έλεγχο τηρήσεως των νόμιμων προϋποθέσεων, ποιες ομάδες αθλητικών διοργανώσεων πρέπει να μετέχουν στο παίγνιο στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.
Επίσης ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων παραμονής των Π.Α.Ε, Κ.Α.Ε, Τ.Α.Α. και των Αθλητικών Σωματείων στη θεσπισθείσα από ειδικό νόμο ευνοϊκή ρύθμιση των προς το Δημόσιο τελεσιδίκων αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ οφειλών των, την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων πόθεν έσχες, διαιτητών, μελών Δ.Σ. αθλητικών ανωνύμων εταιριών κ.α. και επιβάλει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τις νόμιμες κυρώσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Τζουλάκης Νικόλαος

Πρόεδρος

213-131-6130, 6162

213-131-6617, 213-131-6617

Ζαφειροπούλου Αντωνία

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

213-131-6082

213-131-6617

azafeiropoulou@gga.gov.gr

Βασίλας Λάμπρος

213-131-6124

ivasilas@gga.gov.gr

Γιωτόπουλος Χαράλαμπος

213-131-6446

213-131-6617

cgiotopoulos@gga.gov.gr

Λεοντίτση Παναγιώτα

213-131-6105

213-131-6617

pleontitsi@gga.gov.gr

Μπίνιου Ευγενία

213-131-6132

213-131-6617

empiniou@gga.gov.gr

Πουλοπούλου Ιωάννα

213-131-6106

ipoulopoulou@gga.gov.gr

Τριανταφύλλου Δήμητρα

213-131-6130

213-131-6617

dtriantafillou@gga.gov.gr