Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1564/15-01-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού σας πληροφορούμε ότι, με βάσει τον ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρα 43,44,45,46,47 και 48 του ν. 3057/2002, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό και δικαιοδοτικό όργανο το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αποτελείται από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και έχει δέκα πέντε (15) μέλη με ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών, με θητεία διετή, λειτουργεί δε σε τρία (3) τμήματα με πενταμελή σύνθεση και σε ολομέλεια όταν κρίνει ότι η υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας. Καθήκοντα γραμματέων εκτελούν ανά τμήμα μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α. , καθώς επίσης λειτουργεί και ανεξάρτητο γραφείο με υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη του.
Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων που προσβάλλονται σε αυτό για κάθε είδους ποινές ή κυρώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγραφές ή μεταγραφές αθλητών, κατά αποφάσεων της Ε.Φ.Ι.Π. , κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων, κατά των αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές σε αθλητές τους κ.λ.π., κατά των αποφάσεων των Δ.Σ. αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών όλων των αθλημάτων εκτός του ποδοσφαίρου.

Fax
213 131 6602

E-mail
asead@gga.gov.gr

Ρωμανού Διονυσία

213-131-6287

213 131 6602

dromanou@gga.gov.gr

Κελεσίδου Ελένη

213-131-6101

ekelesidou@gga.gov.gr